ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

15-12-2017: ∆ιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ».

Αντικείμενο του έργου

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  σκοπεύει  να  προβεί  στην  προμήθεια  εξοπλισμού  Πληροφορικής  για  τον  Εφεδρικό  κόμβο  λειτουργίας του ΟΠΣ και συγκεκριμένα:

• 3 Εξυπηρετητές 

• 1 Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων

 Προϋπολογισμός του έργου

α) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα ευρώ  (73.780,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια  ευρώ (59.500,00 €)  ΦΠΑ: δεκατέσσερις χιλιάδες και διακόσια ογδόντα ευρώ (14.280,00 €)).

β) Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

α. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτόνομα ή υπό μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας

β. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφ’ όσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι και τις  09/01/2018,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11.00  στα  γραφεία  της  Ειδικής  Υπηρεσίας ΟΠΣ,  Αγίας  Φιλοθέης  2 (5ος  όροφος πρωτόκολλο).

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, Αγίας  Φιλοθέης  2, 105 56  Αθήνα, 4ος  όροφος,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  συνοπτικών διαγωνισμών.

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  στο email: sec.ops@mnec.gr το αργότερο έξι  (6)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.ops.gr το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Τεχνικές προδιαγραφές Server

Τεχνικές προδιαγραφές Storage