ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης πρόκειται να αναθέσει, το έργο «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 10.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2016ΣΕ51910035).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό τεύχος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από την σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ εδώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 7-6-2017 και ώρα 12.00

Τόπος υποβολής προσφορών: Αγίας Φιλοθέης 2, 5ος όροφος, 105 56 Αθήνα, (γραφείο Γραμματείας - Πρωτόκολλο)