ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

21/12/2016 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος», μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, το έργο «Εξειδικευμένη υποστήριξη του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος», σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 40.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2016ΣΕ51910010).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό τεύχος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Εθνική Αρχή  Συντονισμού με αρ. πρωτ. της βεβαίωσης εγγραφής στον κατάλογο: 58724/ΕΥΣΣΑ 1115/2-6-2016.