ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

19/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020»,  μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, το έργο «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020»,  σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€), κατ’ ανώτατο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι πόροι του οποίου προέρχονται από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 019/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ακόλουθους εγγεγραμμένους στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ):

α. INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 44839/ΟΠΣ 1017/12-9-2014)

β. QUALITY RELIABILITY Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 62935/ΟΠΣ 1350/25-11-2014)

γ. ΣΑΙΜΠΕΡΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 97077/ΟΠΣ 746/22-9-2015)

δ. MOBICS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 104194/ΟΠΣ 803/12-10-2015)

ε. COMPUTER SOLUTIONS ABEE (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 104197/ΟΠΣ 804/12-10-2015)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους δυνητικούς αναδόχους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr/ μέχρι 5/11/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.