ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020».

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020) για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η προγραμματική περίοδος 2014-2020, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και του e-cohesion. Το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 -2020 θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης Προγραμμάτων και Πράξεων, με ενσωματωμένες δυνατότητες διαχείρισης ροών εργασιών και εγγράφων, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της εκτέλεσης των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και θα επιτρέπεται η σύνδεση του επιχειρησιακού μοντέλου, όπως προκύπτει από τα ΣΔΕ, με την τεχνική υλοποίηση. Επίσης θα παρέχονται δεδομένα προς το ευρύ κοινό με χρήση ανοικτών προτύπων και θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα προς τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη διαγωνισμού να καταστεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΠΣ) Θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.ops@mnec.gr  με βάση πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (www.ops.gr).

H Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 30/6/2015 έως και 15/7/2015.

Σχετικά αρχεία:

- Διακήρυξη
- Πρότυπο έγγραφο σχολίων