ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

03/09/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υπηρεσίας ΟΠΣ», μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υπηρεσίας ΟΠΣ», σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 40.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΣΑΕ 019/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2010ΣΕ01980019).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία AVMAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MILLENGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με αρ. πρωτ. της βεβαίωσης εγγραφής στον κατάλογο: 51039/ΟΠΣ 1188/18-11-2013.