ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Η απόσπαση υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1α του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως εξής:

 • Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:
  • Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:
   • Java Programming
   • Συντήρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση λογισμικού σε περιβάλλον Oracle 10g ή/και μεταγενέστερο, συμπεριλαμβανομένων Oracle Forms και Reports
   • Oracle DBA
   • Oracle Business Intelligence
   • .Net Framework

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε XML και Web Services και συγγραφή κώδικα στα παραπάνω εργαλεία καθώς και εμπειρία σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2005. 

 • Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία στην χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ, ή και άλλων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και σύνταξης οδηγιών, προδιαγραφών κλπ.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ και έργων του Δημοσίου Τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασμό διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε πληροφοριακά συστήματα, διαχείρισης συστημάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001:2008) ή/και διαχείρισης συστήματος ασφάλειας (ISO/IEC 27001:2005).

 • Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ,
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ,

Για τις θέσεις ΤΕ και ΔΕ θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν:

 • άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS Office (word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων πληροφορικής,
 • οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας,
 • μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας,
 • πτυχίο αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας. Οι παραπάνω δύο θέσεις (2) προορίζονται για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Σημείωση: Αν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του Βιογραφικού δεν έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία ΟΠΣ.

 Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση προκήρυξης

2. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος και οδηγίες χρήσης

3. Πρότυπη αίτηση απόσπασης

4. ΦΕΚ Προσόντων

5. Πληροφορίες για την υπηρεσία ΟΠΣ

6. Διαδικασία αποσπάσεων

7. Συχνές ερωτήσεις