ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

19/06/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υποδομών και εφαρμογών σε προϊόντα λογισμικού ORACLE» μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της υπηρεσίας ΟΠΣ.

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, το έργο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υποδομών και εφαρμογών σε προϊόντα λογισμικού ORACLE».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 40.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΣΑΕ 019/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2010ΣΕ01980019).

Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Υπηρεσία ΟΠΣ και η υποστήριξη υποδομών και εφαρμογών σε προϊόντα λογισμικού ORACLE».

Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 7–7-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 5ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ACTIVE COMPUTER SYSTEMS), εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με αρ. πρωτ. της βεβαίωσης εγγραφής στον κατάλογο: 10597/ΟΠΣ 282/6-3-2014