ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

17/10/2013 - Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Η Yπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β αυτής, όπως ισχύει. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε http://www.espa.gr/el/Pages/GGEAFS.aspx?item=115

Μπορείτε να δείτε τις εταιρίες, που έκαναν αίτηση μέχρι και τις 12/10/2015, και έχουν ενταχθεί στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ εδώ

 

Σημείωση:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο 198 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014):
«κατάλογοι που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β΄ 1856), παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης των καταλόγων μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών στους εγγεγραμμένους σε αυτούς οικονομικούς φορείς».