ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατά ISO 9001:2000 και ISO/IEC 27001:2005 (19/1/2009)

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προχώρησε στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2000 και ISO/IEC 27001:2005, κατά τη διάρκεια του 2008.

Το πεδίο εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - για το οποίο πιστοποιήθηκε κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2008 από το Φορέα Πιστοποίησης DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen - είναι το ακόλουθο:

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ» του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών»

Κύριος στόχος της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των λειτουργιών της, καθώς και ο μέγιστος δυνατός βαθμός ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων.

Βασικά κείμενα