ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

27/5/2013: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Η απόσπαση υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1α του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως ισχύει.


Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως εξής:

Εννιά (9) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά
  προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε
  κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:

- Συντήρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση λογισμικού σε περιβάλλον
  Oracle 10g ή/και μεταγενέστερο, συμπεριλαμβανομένων Oracle Forms
  και Reports
- Oracle DBA
- Oracle Business Intelligence
- Java Programmer
- .Net Framework

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε XML και Web Services

Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή
  Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με
  αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε:

- διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ και έργων του δημοσίου τομέα
  ή/και ιδιωτικών επενδύσεων.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία των Πληροφοριακών
Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το
ΕΣΠΑ, καθώς και η ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και σύνταξης οδηγιών, προδιαγραφών κλπ.

Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών
   Επιστημών με:

- Άριστη γνώση και εμπειρία σε διαχείριση/επεξεργασία δεδομένων
  μέσω λογιστικών φύλλων Excel και δημιουργία προηγμένων
  ερωτημάτων σε Access database ή/και
- Καλή γνώση απεικόνισης στοιχείων με χρήση Γεωγραφικών
  Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή/και
- Μεγάλη εμπειρία αξιοποίησης δεδομένων από μεγάλες βάσεις
  δεδομένων (databases). Πιο συγκεκριμένα, εμπειρία σε έργα data
  mining όπου θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση σε ανάλυση
  δεδομένων με χρήση του SPSS ή/και εργαλείων επιχειρηματικής
  ευφυΐας (ΒΙ).

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης
έργων ΕΣΠΑ και έργων του δημοσίου τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων.

Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού,
   ή Πληροφορικής.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση προκήρυξης

2. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος και οδηγίες χρήσης

3. Πρότυπη αίτηση απόσπασης

4. ΦΕΚ Προσόντων 

5. Πληροφορίες για την υπηρεσία ΟΠΣ 

6. Διαδικασία αποσπάσεων

7. Συχνές ερωτήσεις