ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

15/6/2010

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Προκήρυξης, το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 019/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο 2009ΣΕ01980010.

Προϋπολογισμός έργου: έως 30.000 € (πλέον ΦΠΑ). Το σύνολο προϋπολογισμού βασικής Σύμβασης και του εκτιμώμενου κόστους των νέων υπηρεσιών δύναται να ανέρχεται έως τις 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  30/06/2010 ώρα 12:00


Τόπος υποβολής προσφορών: Αγίας Φιλοθέης 2, 5ος όροφος, 105 56 Αθήνα, (γραφείο Γραμματείας - Πρωτόκολλο)

Το τεύχος προδιαγραφών μπορείτε να το κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Παρακαλούμε να στείλετε στο email ops@mnec.gr τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας σας (Επωνυμία, Τηλέφωνο, Fax και email) για να σας στείλουμε τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες.

22-6-2010: Διευκρινίσεις για την προκήρυξη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)» (για το αρχείο πατήστε εδώ)

25-6-2010: Νεότερες διευκρινίσεις για την προκήρυξη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)» (για το αρχείο πατήστε εδώ).

30-6-2010: Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε.

5-7-2010: Απόφαση ανάθεσης έργου (για το αρχείο πατήστε εδώ).