ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διενέργεια συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας των εμπλεκομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A/ Ελλάδα - Τουρκία 153,400
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ Ελλάδα - Τουρκία 769,956

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

923,356
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Υπηρεσίες Υποστήριξης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A/ Ελλάδα-Τουρκία 45,196
Δαπάνες μετακινήσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού του Προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα-Τουρκία 96,000
Έξοδα συνεδριάσεων και συσκέψεων του Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/Ελλάδα- Τουρκία 240,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

381,196
.

  Σύνολο προγράμματος

1,304,552
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"